preskoči na sadržaj

Osnovna škola Tužno

Informacije

KATALOGA   INFORMACIJA

               OSNOVNE ŠKOLE TUŽNO

 

 

                                                           TUŽNO, kolovoz 2011.godine

 

I.UVODNE NAPOMENE

 

 

    Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama,članak 22.

(NN,broj:172/03.,144/10.,77/11.) ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Osnovna škola Tužno. Katalog sadrži informacije s opisom sadržaja, namjenom,načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.

 

Osnovna škola Tužno, kao tijelo javne ovlasti, omogućava pristup informacijama na slijedeći način:

1.putem službene web stranice Škole:

    - informacije o ustroju i nadležnosti Škole

    - informacije o zaposlenicima

    - informacije o aktivnostima Škole

    - informacije o pravnim i drugim aktima Škole

    - informacije o učeničkim aktivnostima

    - informacije o načinu i pravilima školovanja

    - najave aktivnosti Škole

    - objave priopćenja za javnost

 

2. neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za   

    pristup informacijama,

3. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže  

    tražene informacije,

4.dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže   

   informaciju ili drugi oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev

 

II.OSNOVNI PODACI O OSNOVNOJ ŠKOLI TUŽNO

 

    Osnovna škola  Tužno obavlja javnu djelatnost u smislu Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i izvodi nastavu snovnog     

obrazovanja  i odgoja djece.

 

Osnovna škola Tužno utemeljena je 1952. Godine. U okviru Škole

postoji područna Škola Črešnjevo u Črešnjevu.

 

Osnovna škola Tužno obavlja slijedeće djelatnosti:

 

 • odgoj i obvezno školovanje djece
 • osnovno obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i druge oblike
 • obrazovanja djece

 

Poslovi u okviru djelatnosti Osnovne Škole Tužno

 

 • upisi u školu i ispisi iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije
 • organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima te vođenje odgovarajuće evidencije
 • vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje odgovarajućih evidencija o tome kao i vođenje evidencije o učeničkim postignućima
 • izricanje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima

          organizacija predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o   

          njima

 • izdavanje javnih isprava i drugih potvrda
 • upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e-Maticu-zajednički elektronički upisnik ustanova

 

Ustrojbene jedinice Osnovne škole Tužno su:

 

 • ravnatelj
 • tajništvo
 • pedagog
 • knjižnica
 • računovodstvo

 

Osnovnom školom Tužno upravljaju ravnatelj i Školski odbor.

 

III. SADRŽAJ KATALOGA INFORMACIJA

 

Ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, s kojima raspolaže i koje nadzire Osnovna škola Tužno i to kako slijedi:

 

- pregled informacija

- opis sadržaja informacija

- namjena informacija

- način osiguravanja prava na pristup informacijama

 

 1. Pregled informacija

 

 Osnovna škola Tužno posjeduje informacije, raspolaže s informacijama i nadzire informacije o:

 

 • ustroju i nadležnosti Škole
 • zaposlenicima
 • aktivnosti  Škole
 • pravnim i drugim aktima Škole
 • načinu i pravilima školovanja
 • učeničkim aktivnostima
 • međuinstitucionalnim aktivnostima Škole

 

 1. Opis sadržaja informacija

 

 • ustroj i nadležnost Škole  ( opis djelokruga rada ustrojbenih jedinica, podaci o voditeljima jedinica)
 • zaposlenici(osnovni podaci o zaposlenicima, kontakt zaposlenika, zvanja zaposlenika, smještaj zaposlenika unutar ustrojbenih jedinica)
 • aktivnosti Škole ( aktivnosti Škole na nastavnom, stručnom i društvenom polju)
 • pravni i drugi akti Škole ( Statut i pravilnici Škole, naputci, priručnici i sl.)
 • način i pravila školovanja ( pravilnici koji se odnose na školovanje, opće odluke o pravilima školovanja, nagrađivanje najboljih učenika, stručni izleti i ekskurzije)
 • učeničke aktivnosti ( Vijeće učenika, Učenička zadruga)
 • međuinstitucionalne aktivnosti Škole ( suradnja s osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama i drugim relevantnim ustanovama u Republici Hrvatskoj)

 

 1. Namjena informacija 

 

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

 

 1. Način osiguravanja prava na pristup informacijama

      

         Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na 

         način i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup 

         informacijama.

 

         Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja

         zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Zahtjev se

         podnosi:

 

 • pisanim putem na poštansku adresu Škole:

Osnovna škola Tužno, Varaždinska 16    42242 Radovan

 

 • putem elektroničke pošte  na slijedeću adresu:

skola@os-tuzno.skole.hr

 

-telefonom  na slijedeće brojeve:

 

042/747-600

 

-telefaksom na slijedeći broj:

   

042/747-600

 

 • usmenim putem:

  

          osobno na zapisnik u službenim prostorijama Osnovne škole Tužno    

          svakog radnog dana od 8,00 -14,00 sati

 

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informacijama.

 

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.

 

Sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama,Osnovna škola Tužno ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova.

 

Korisniku prava  na informaciju, kojem je omogućen pristup informaciji izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, naplaćivat će se naknada stvarnih materijalnih troškova u iznosu od 1,00 kn (slovima: jednu kunu) po stranici, dok za izradu elektronske dokumentacije naknada iznosi 10,00 kn (slovima: deset kuna) po mediju  za pohranjivanje podataka (disketa, CD,DVD).

 

Korisnik prava na informaciju koji zahtjeva pristup uvidom u dokumente koji su nastali prije  1. Siječnja 1991. Godine dužan je platiti naknadu u iznosu od 50,00 kn ( slovima: pedeset kuna) za svaki pojedini dokument. Naknada se uplaćuje u korist žiro-računa škole Tužno broj 2489004-1120003362 VABA banka Varaždin pozivom na broj 05-OIB .svrha doznake:naknada za uvid u Katalog informacija.

 

Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Škola će proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

 

      

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                  Ravnateljica

                                                                              Jasna Brdar,prof.

 

KLASA: 008-01/11-01/01

URBROJ:2186-37/01-11-1

Tužno,01.08.2011.

 


Sukladno članku 22. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (“NN” 172/03., 144/10.,37/11. i 77/11.) i članka 108. Statuta OŠ Tužno,  ravnateljica OŠ Tužno donosi:

 

 

O D L U K U

o imenovanju službenika za informiranje

                              

 

Službenik za informiranje u OŠ TUŽNO

 

Jasna Brdar,prof. – ravnateljica škole

tel: 042 747-600

 

Informacije od službenika za informiranje možete dobiti:

 

od ponedjeljka do petka  u vremenu od 9:00 do 12:00 sati

 

Službenik za informiranje je osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Službenik za informiranje obvezan je:

 

 • rješavati pojedinačne zahtjeve
 • redovito objavljivati informacije sukladno unutarnjem ustrojstvu škole
 • obrađivati,klasificirati,čuvati i objavljivati informacije koje su sadržane u službenim dokumentima škole,te unaprjeđivati obradu,klasificiranje, čuvanje i objavu informacija
 • osiguravati neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u svezi s ostvarivanjem prava na informaciju

Budući da škola kao javna ustanova koja se bavi odgojem i obrazovanjem učenika,raspolaže informacijama te vodi evidencije o odgojno obrazovnim postignućima i uspjehu učenika u svladavanju osnovnoškolskog programa, osim službenika za informacije, glede podataka i informacija u školi vezanih uz odgojno obrazovni proces, informiranje u školi obavljaju razredni i predmetni učitelji, osobito razrednici razrednih odjela.

 

U svezi informacija o računovodstvenom i financijskom poslovanju škole informiranje obavlja računovodstvo škole.

 

Službenik za informiranje te ostale osobe u školi koje obavljaju poslove informiranja dužne su postupiti u skladu s odredbama zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ br.103/03.,118/06.,41/08. i 130/11).

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka u OŠ TUŽNO

 

Josip Puček – pedagog škole

 

tel: 042/747-600 

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja slijedeće dužnosti:

 

 • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03.,118/06., 41/08. I 130/11.) i ostalih propisa koji uređuju pitanje obrade osobnih podataka,
 • upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
 • upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
 • brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka
 • omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz čl.19. i 20. Ovog Zakona o zaštiti osobnih podataka,
 • surađuje s Agencijom  za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

 

KLASA: 008-01/01-12/01

URBROJ: 2186-37-12-01

U Tužnom, 02. 01. 2012.

                                                          

                                                                                            Ravnateljica:

                                                                                        Jasna Brdar,prof.   

 

 


Na temelju članka 34. stavci 6. i 7. ,  članka 150. stavak 1. podstavak 8. Zakona o radu („NN“ br. 149/09, 61/11) te članka 61.Pravilnika o radu Osnovne škole Tužno

ravnatelj škole uz prethodnu suglasnost radničkog vijeća /////sindikalnog povjerenika u funkciji radničkog vijeća donosi :

 

O D L U K U

 

Josip Puček- pedagog škole  imenuje se osobom koja je osim ravnatelja škole dužna nadzirati da li se osobni podaci radnika prikupljaju, koriste i dostavljaju trećim osobama u skladu sa zakonom.

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Osnovna škola Tužno dužna je  kao poslodavac koji zapošljava najmanje 20 radnika imenovati osobu koja je osim ravnatelja škole koji je poslovodni i stručni voditelj , dužna nadzirati da li se osobni podaci radnika prikupljaju, koriste i dostavljaju trećim osobama u skladu sa zakonom.

Radničko vijeće //////sindikalni povjerenik u funkciji radničkog vijeća dao je prethodnu suglasnost dana 31.siječnja da se Josip Puček imenuje osobom zaduženom za nadzor nad prikupljanjem, korištenjem i dostavljanjem trećim osobama osobnih podataka radnika.

Josip Puček-pedagog škole ima povjerenje radnika škole sukladno članku 34. stavak 7. Zakona o radu.

Josip Puček – pedagog škole obvezan je brižljivo čuvati sve podatke koje sazna u obavljanju svoje dužnosti.

 

                                                                                                          Ravnatelj:

                                                                                            Jasna Brdar,prof.      

 

 


 

Microsoft school

 
 

 

 

 
 

 
Red Button

 
 

Stvorimo bolji internet zajedno

 
Mladi planinari

 
Kalendar
« Veljača 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

 
Korisni linkovi > Enter
 > Bug
 > PC CHIP


 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 6. 10. 2010.

Ukupno: 142891
Ovaj mjesec: 1742
Ovaj tjedan: 333
Danas: 1
 
 

Hello Kitty i Hrana - GIFMANIA

 

Učenička zadruga
"Veselko"

 

NE govoru mržnje 
na internetu

 

Maturalac

 

 

 
 > Informacije
CMS za škole logo
Osnovna škola Tužno / Varaždinska 16, HR-42242 Tužno / os-tuzno.skole.hr / ured@os-tuzno.skole.hr
preskoči na navigaciju